[1]
ไล้สุวรรณชาติ ป. , เอื้อมณีกูล น. และ เผ่าวัฒนา อ. 2020. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV ของเยาวชนกลุ่มชายรักชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 36, 2 (ส.ค. 2020), 177–189.