[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก. 2020. กองบรรณาธิการ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 36, 2 (ส.ค. 2020).