[1]
จิตต์อนันต์ ม. , โสมะนันทน์ ว. , จิตต์อนันต์ ส. , ลลิตผสาน อ. และ ขำอิน ส. 2021. การพัฒนาแอปพลิเคชัน “เพื่อนจากใจ” เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 37, 3 (ต.ค. 2021), 290–303.