[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก. 2020. วารสารฉบับเต็ม. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 36, 1 (เม.ย. 2020).