[1]
สีหะวงษ์ ส. , คติชอบ ณ. , จันทะโคตร อ. , สิงหะวาระ .พ. และ สร้อยคำ ป. 2021. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนแห่งหนึ่ง ณ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 37, 2 (ส.ค. 2021), 182–191.