[1]
ด้วงกลัด ก. , ลาภวงศ์วัฒนา ป. และ ชาญสาธิตพร ณ. 2020. โปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 36, 1 (เม.ย. 2020), 66–83.