[1]
ภูริพันธุ์ น. , กาศสกุล อ. และ พละวุฑิโฒทัย ณ. 2020. ผลลัพธ์ของการพัฒนาการใช้ Sepsis Protocol Checklist Lerdsin Hospital. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 36, 1 (เม.ย. 2020), 12–21.