[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก. 2019. บทบรรณาธิการ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 35, 3 (ธ.ค. 2019).