[1]
ธรรมรักษา พ. และ เผ่าวัฒนา อ. 2019. ความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 35, 3 (ธ.ค. 2019), 212–223.