[1]
ทองเพชร เ., หีตอักษร ช., แพน้อย โ., ยุ่ยฉิม ป. และ จีนด้วง พ. 2019. การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญา. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 35, 3 (ธ.ค. 2019), 112–119.