[1]
ดวงจินดา อ., ศรีธราพิพัฒน์ ป., อินจีน จ. และ มั่นฟัก ป. 2019. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยในบริบทพื้นที่จังหวัดชัยนาท. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 35, 3 (ธ.ค. 2019), 60–73.