[1]
เหมือนนาดอน ร., ติรไพรวงศ์ ย., ศรีชัยรัตนกูล เ. and ยุทธยง ส. 2019. Learning Development through Reflection. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 35, 2 (Apr. 2019).