[1]
เหมือนนาดอน ร., ติรไพรวงศ์ ย., ศรีชัยรัตนกูล เ. และ ยุทธยง ส. 2019. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิด. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 35, 2 (เม.ย. 2019).