[1]
ศรเกษตริน อ., ศรียะศักดิ์ อ., เกตุอินทร์ ว. และ รองเมือง ด. 2019. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 35, 2 (พ.ค. 2019).