[1]
โจมแพง ย., กอเจริญยศ จ. and โคตพรม จ. 2019. The Innovation of JVP. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 35, 2 (Apr. 2019).