[1]
ไพรบึง ด., เกิดมงคล พ., อำนาจสัตย์ซื่อ ข. และ รวิวรกุล ท. 2019. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญความเครียดในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 35, 2 (พ.ค. 2019).