[1]
นิโรธนันท์ อ., ปรัชญพฤทธิ์ อ. และ เมธาคุณวุฒิ ป. 2019. การประเมินความต้องการจำเป็นของการเป็นวิทยาลัยพยาบาลนานาชาติ ในประเทศไทย. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 35, 1 (ก.พ. 2019), 187–198.