[1]
ทีอุทิศ ว., คุณทรงเกียรติ ว. และ ด้วงแพง ส. 2019. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองในการจำกัดโซเดียม ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 35, 1 (ม.ค. 2019), 120–129.