[1]
โภคพัชญ์ภูเบศ ส., ธนัฐธีรกุล ช. และ เรืองวรบูรณ์ ส. 2019. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 35, 1 (เม.ย. 2019), 71–85.