[1]
โพธิ์แสน ร., เจริญสันติ จ. และ ศุภวิทิตพัฒนา บ. 2019. ความเครียดที่เฉพาะกับการตั้งครรภ์ การสนับสนุนทางสังคม และการเผชิญความเครียดในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 35, 1 (เม.ย. 2019), 59–70.