[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก. 2019. ปกหลังวารสาร. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 34, 3 (ม.ค. 2019).