[1]
ธรรมรักษา พ. และ เผ่าวัฒนา อ. 2018. การป้องกันพหุพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นไทยทำได้จริงหรือ?. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 34, 2 (ส.ค. 2018), 173–188.