[1]
อนนท์รัตน์ ก. และ ทองจันทร์ จ. 2018. การเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาล. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 34, 2 (ส.ค. 2018), 154–163.