[1]
เลาะหะนะ ส., สินสุกใส น. และ พาหุวัฒนกร ว. 2018. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4 สัปดาห์ ในมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 34, 2 (ส.ค. 2018), 36–47.