[1]
เผ่าวัฒนา อ. และ ธรรมรักษา พ. 2018. ประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาการสื่อสารเรื่องเพศ ของมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นหญิง. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 34, 1 (ม.ค. 2018), 58–70.