[1]
เล้าหศิริวงศ์ ว., พาจันทร์ ธ., สระทองหน ว. และ พิทักษานุรัตน์ ส. 2018. พฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรที่ทำงานในระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 34, 1 (ม.ค. 2018), 23–34.