[1]
วงศ์ใหญ่ ส., อรดิษฐ์ อ. และ นะแส จ. 2017. โรคเบาหวานกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 33, 3 (ธ.ค. 2017), 158–165.