[1]
สุ่นศักดิ์สวัสดิ์ น., เฮงอุดมทรัพย์ ภ., วัฒนสินธุ์ ด. และ ประทุมศรี เ. 2017. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นตั้งครรภ์. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 33, 3 (ธ.ค. 2017), 47–58.