[1]
เทียมหมอก ม. และ สราญฤทธิชัย เ. 2017. การพัฒนาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในชุมชน. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 33, 3 (ธ.ค. 2017), 38–46.