[1]
เอกธรรมสุทธิ์ ช., ทวีสุข ป. และ ช้อยจอหอ ร. 2017. การพัฒนารูปแบบการสอบทักษะทางคลินิกโดยใช้ OSCE วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 33, 3 (ธ.ค. 2017), 27–37.