[1]
เอี่ยมกุศลกิจ ร., วัชรสินธุ์ จ. และ Thoyre, S.M. 2017. สายใยรักสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด: มุมมองของมารดา พยาบาลและกุมารแพทย์ในจังหวัดนครพนม. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 33, 3 (ธ.ค. 2017), 1–11.