[1]
ศรเกษตริน อ., กัลกะ ส., จันทรา ร. และ รองเมือง ด. 2017. ความคิดเห็นต่อสมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติของพยาบาลวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 11. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 33, 2 (ต.ค. 2017), 101–110.