[1]
สร้อยชื่อ ม., เบญจกุล ศ., เก่งการพานิช ม. และ เก่งการพานิช ธ. 2017. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแกว่งแขนโดยการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุระดับต้นในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 33, 2 (ต.ค. 2017), 73–83.