[1]
วรรณสันทัด ส., ติรไพรวงศ์ ย., ออมสิน ก. และ รักษาธรรม โ. 2017. การพัฒนารูปแบบการสอบ OSCE สำ หรับประเมินความรู้และทักษะ การพยาบาลเด็กของนักศึกษาพยาบาล DEVELOPMENT OF THE OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATIONS (OSCE) TO EVALUATE KNOWLEDGE AND CLINICAL SKILLS OF NURSING STUDENTS. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 33, 1 (เม.ย. 2017).