กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพและความผาสุกของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้ รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล FACTORS INFLUENCING FUNCTIONAL HEALTH STATUS OF STROKE PERSONS RECEIVING CONTINUITY OF CARE AT TUMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy