กลับไปที่รายละเอียดของบทความ A METABOLIC SYNDROME SELF-MANAGEMENT PROGRAM FOR OLDER ADULTS: A RANDOMIZAED CONTROLLED TRIAL โปรแกรมการจัดการตนเองในผู้สูงอายุกลุ่มอาการเมตาบอลิก: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy