กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์และปัจจัยทำนายประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร Relationship and Predictors of Effectiveness of patient Ward Perceived by Registered Nurses in a Governmental Hospital, Bangkok Metrop Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy