กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลเท้าต่อการรับรู้พลังอำนาจในตนเองและพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการ EFFECTS OF PROGRAM PROMOTING FOOT CARE ON PERCEIVED EMPOWERMENT AND FOOT CARE BEHAVIOR Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy