กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การส่งเสริมการจัดการตนเองของผู้ป่วยสูงอายุเบาหวานที่มี ภาวะไฮเปอร์ออสโมลาร์ไฮเปอร์ไกลเซมิก: กรณีศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy