กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning: PBL) ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1: การออกแบบการดูแลสุขภาพครอบครัว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy