สังข์มาลา พ. “ผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อประเด็นทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 16, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 125-36, doi:10.14456/jbidi.2022.18.