chuangchaiya, jurairat. “ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่ร่วมกับการใช้ Facebook ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 15, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 94-105, doi:10.14456/jbidi.2021.8.