สนั่นเรืองศักดิ์ ศ., ธีระรังสิกุล น., และ สารพัด พ. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 14, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2020, น. 146-57, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/240519.