เดชคง เ. . “ผลของโปรแกรมการสนทนาแบบสร้างแรงจูงใจต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 14, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2020, น. 134-45, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/230415.