รัตนดิลก ณ ภูเก็ต จ. “การประเมินผลความครอบคลุมของการตรวจวัณโรคดื้อยาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 13, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 172-81, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/216615.