เรือนสว่าง พ., ขันทอง เ., หาญณรงค์ ณ., กอสกุลศิริบูรณ์ ธ., และ เพิ่มผล อ. “การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน และการดูแลแผลกดทับในสถาบันบำราศนราดูร”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 8, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, น. 1-11, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/215330.