เทียนทอง ว., บุรภัทรวงศ์ ส., และ มโนสุทธิ ว. “การพัฒนาเทคนิคการดูดเสมหะด้วยระบบปิดในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ: สถาบันบำราศนราดูร”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 6, ฉบับที่ 1, กันยายน 2019, น. 1-16, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/215313.