เทพสุภา ศ., ศรียงค์ ม., และ หงษ์ยันตรชัย ฐ. “ความเข้าใจเกี่ยวกับความตายในพระพุทธศาสนากับจริยธรรมทางการพยาบาลของพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 4, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019, น. 1-9, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/215113.