สมตน ป., และ สุธนนันท์ ว. “เปรียบเทียบผลการรักษาและการเปลี่ยนแปลงระดับไขมันในเลือดเปลี่ยนการรักษาด้วยยา Efavirenz เป็น Rilpivirine”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 12, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2018, น. 105-11, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/185725.