แหลมจริง เ., เกิดสมบัติ พ., และ ใจคำ อ. “พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการในผู้ติดเชื้อเอชไอวีวัยรุ่น”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2018, น. 70-80, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/185426.