แหลมจริง เ., เกิดสมบัติ พ., และ ใจคำ อ. “โปรแกรมโภชนบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 12, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, น. 22-31, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/185403.